ابزار کار تعمیرات موبایل و تبلت

برای تعمیرات موبایل و تبلت نیاز به ابزاری تخصصی هست که تعمیرکاران موبایل از آن استفاده می کنند. در این مطلب به توضیح این موارد می پردازیم. 

مولتی متر

 مولتی متر دستگاهی است برای مشاهده چندین کمیت الکتریکی از قبیل ولتاژ، اختالف پتانسیل، جریان و مقاومت
الکتریکی که میتوان با آن سالمت قطعات یا مشخصات یک قطعه را ارزیابی کرد. مولتیمتر ها در دو نوع آنالوگ و دیجیتال
وجود دارند. نوع دیجیتال آن برای مصارف گوناگونی طراحی میشوند.
 به وسیله یک سلکتر مدور بین کمیت های الکتریکی میتوان بر حسب نیاز گردش کرد. برای استفاده از این وسیله الزم
است با هر کدام از این کمیت ها آشنا بوده و برای هر یک، واحد مشخص اندازه گیری تعیین شود.

آنالوگ متر مولتی

 در ظاهر مولتی متر آنالوگ یا عقربه ای معموالً از یک صفحه با تعدادی خطوط مدرج، یک عقربه که می تواند روی خطوط
مدرج حرکت کند، یک سلکتور، تعدادی ترمینال، یک پتانسیومتر تنظیم صفر و دو سیم رابط تشکیل می شود.
در مولتی متر مورد نظر روی صفحه، برای کمیتهای مختلف در چهار ردیف قوس های مدرج تعیین شده است که هر
ردیف به درجات مختلف تقسیم شده است. روی صفحه عالئم V برای اختالف پتانسیل، A برای شدت جریان، Ω برای مقاومت
الکتریکی، AC برای جریان متناوب و DC برای جریان مستقیم به کار رفته است. معموال درجه بندی مربوط به مقاومت الکتریکی
از راست به چپ و سایر درجه بندی ها از چپ به راست میباشد.

مولتی متر دیجیتال

مولتی متر دیجیتال کمیت های اندازه گیری شده را به صورت رقم و یا ارقامی بر روی صفحه نمایش نشان میدهد و
معموالً واحد کمیت اندازه گیری شده را نیز به طریق مناسبی نمایش میدهد

هیتر

هیتر دستگاهی است که با تولید گرما و باد قابل تنظیم به ما کمک می کند تا یک سری از قطعات موجود روی برد موبایل
را جدا کرده و یا نصب نمائیم. هیترها معموال دارای دو عدد ولوم برای تنظیم دما و هوا می باشند.

هویه آنتی استاتیک 

هویه آنتی استاتیک به دلیل نداشتن میدان بار الکتریکی در اطراف نوک خود بهترین وسیله برای لحیم کاری های نقطه
ای بر روی گوشی تلفن همراه می باشد. مانند نصب انواع سوکت ها، سیم کشی روی برد، نصب LCD های لحیمی و ... . این
دستگاه در دمای 411 درجه سانتیگراد کار می کند.

سشوار صنعتی

برای جدا و نصب کردن سوکت ها و قطعاتی که در آن ها از پالستیک استفاده شده مورد استفاده قرار می گیرد. مانند
سوکت های سیم کارت، شارژ، سوکت LCD و... . دمای کار کرد این دستگاه به 351 و یا حتی تا 411 درجه سانتیگراد می رسد.

گیره برد

برای ثابت نگه داشتن برد در هنگام کار با هیتر یا هویه مورد استفاده قرار می گیرد. گیره ها دارای دو نوع سبک و سنگین
می باشند.
1 -گیره سنگین: به علت سنگین بودن، برد را بهتر نگه می دارد ولی چون ارتفاعش بلند است دسترسی به برد مشکل
می باشد.
2 -گیره سبک: این گیره سبکتر است ولی ارتفاعش کم بوده و دسترسی به برد راحت تر است.
خمیر فلکسی
 خمیر فلکسی یک خمیر رسانای گرما می باشد که در هنگام کار با هیتر یا هویه مورد استفاده قرار می گیرد. مایع فلکسی
نیز وجود دارد که کیفیت آن از خمیر فلکسی پایین تر است.